OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť BEPATCHED s.r.o., IČO: 51 176 947, so sídlom: Weberova 11710/6, 080 01, Prešov, Slovenská republika, zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vl. č. 35388/P, poštová adresa: Grešova 3, 08001 Prešov, ktorá spracováva Vaše osobné údaje, získané prostredníctvom stránky www.bepatched.sk.

1. Spoločnosť BEPATCHED s.r.o. spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
2. Vaše osobné údaje sú využívané v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, telefónne číslo a číslo účtu (viditeľné pri identifikácii platby), v prípade firiem rovnako IČO a IČO DPH, za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s Vami. K ich spracovaniu dochádza počas vybavovania objednávok, vystavovania faktúr, doručovania objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní aktuálnej ponuky či iných komerčných informácií.
3. Vaše osobné údaje sa zásadne neposkytujú tretím stranám, s výnimkou sprostredkovateľa, resp. prepravnej spoločnosti vybavujúcej konkrétnu objednávku, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky tovaru.
4. Spoločnosť BEPATCHED s.r.o. sa zaväzuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možnosti aktualizované osobné údaje, a to spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu manipulácie s nimi, a po splnení účelu ich spracovania zabezpečí ich likvidáciu
5. O aktualizáciu, doplnenie, opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, máte kedykoľvek právo požiadať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: info@bepatched.sk.
6. Kupujúci je oboznámený s tým, že Spoločnosť BEPATCHED s.r.o. využíva tzv. „cookie“ tak , aby uľahčil poskytovanie služieb v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa, a zapamätať si určité informácie o reláciách počas jeho pripojenia.
8. V prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte nárok podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.