REKLAMAČNÝ PORIADOK

Názov spoločnosti: BEPATCHED s.r.o.
Ulica a číslo: Weberova 11710/6
Mesto a PSČ: Prešov, 080 01
Štát: Slovenská republika
IČO: 51 176 947
E-mail: info@bepatched.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vl. č. 35388/P

OBSAH
1. Úvodné ustanovenie
2. Všeobecné ustanovenie
3. Spôsob uplatnenia reklamácie
4. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady
5. Spôsob vybavenia reklamácie
6. Alternatívne riešenie sporov
7. Záverečné ustanovenie

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Spoločnosť BEPATCHED s.r.o., IČO: 51 176 947, so sídlom Weberova 11710/6, 080 01, Prešov, Slovenská republika (ďalej len „Predávajúci“), zastúpená konateľom Ing. Barbora Kosovská vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“), ktorý je spotrebiteľom cez internetový obchod Predávajúceho.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

1. Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné chyby. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena vyjednaná. Záručná lehota začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru Kupujúcim.
2. Predávajúci má nárok na poskytnutie záruky presahujúcej rozsah zákonom ustanovenej zákonom, no deje sa tak iba v prípade, keď záručný list vydaný Kupujúcemu jasne pojednáva o tejto skutočnosti.
3. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, resp. nesprávneho zásahu, vedúceho k poškodeniu výrobku.
4. Záručným dokladom Kupujúceho je faktúra (t.j. doklad o kúpe tovaru), priložená ku každému tovaru, zakúpenému u Predávajúceho. Obsahom záručného listu je obchodné meno Predávajúceho, jeho sídlo, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

3. SPôSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.
2. Reklamovať je možné lba tovar zakúpený u Predávajúceho, ktorý bol úplne zaplatený.
3. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar, zakúpený prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho zaslaním tovaru na adresu: Weberova 11710/6, 080 01, Prešov, Slovenská republika (ďalej len „Reklamačná adresa“). V prípade predchádzajúceho prevzatia tovaru Kupujúcim na dohodnutom odbernom mieste, nevzniká Kupujúcemu nárok požadovať na tomto mieste vybavenie reklamácie (napr. požadovať vrátenie peňazí alebo výmenu reklamovaného tovaru za rovnaký nový resp. iný tovar).
4. Kupujúci môže reklamovať iba vadný (chybný, poškodený) tovar. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nespĺňa jeho požiadavky z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby, má právo požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Takáto výmena tovaru sa realizuje pomocou vyplnenia Reklamačného formulára označením požiadavky o výmene tovaru a popísaním dôvodov požiadavky a jeho zaslania na Reklamačnú adresu. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho, tovar je doručený nepoškodený a nejaví známky používania. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len za tovar, ktorý je značkou, typom, prevedením a pod. zhodný s pôvodne odovzdaným tovarom. Žiadosť o výmenu tovaru kvôli vyššie uvedeným skutočnostiam sa nevzťahuje na tovar vyrobený na zakázku. O prijatí návrhu na výmenu tovaru, rovnako ako o ďalšom postupe vybavovania tejto požiadavky je Kupujúci informovaný na svojej e-mailovej adrese. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.
5. Kupujúci je povinný skontrolovať aj správnosť obdržanej faktúry, slúžiacej ako záručný doklad. V prípade, ak Kupujúci zistí akúkoľvek nezrovnalosť medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (napr. v druhu či v množstve), alebo ak Kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný o tom Predávajúceho ihneď informovať zaslaním e-mailu na adresu info@bepatched.sk.
6. Povinnosťou Kupujúceho je spolu s reklamovaným tovarom sprostredkovať Predávajúcemu tiež kópiu účtovného dokladu (t.j. vystavenú faktúru) o kúpe reklamovaného tovaru, slúžiacu ako záručný list, ako aj vyplnený Reklamačný formulár, obsahujúci okrem ostatných náležitostí i popis dôvodu reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je Kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, a tiež práva, ktoré si voči Predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje.
7. Kupujúcemu odporúča Predávajúci poslať tovar ako poistenú zásielku a zvoliť vhodný obal tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať zásielky reklamácie zaslané formou dobierky.

4. PRÁVA KUPUJÚCEHO ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

1. Ak je na tovare, ktorý je predmetom reklamácie Kupujúceho vada, ktorú Predávajúci považuje za odstrániteľnú, Kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak sa vada týka len určitej súčasti tovaru, Predávajúci má nárok vymeniť len danú chybnú súčasť. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
2. Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (t.j. aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (t.j. minimálne 3 vady) tovar riadne užívať, Kupujúci je oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
3. Vzhľadom k tomu, že k výmene vadného tovaru dochádza v rámci existujúcej zmluvy o predaji tovaru v obchode, nemá Predávajúci ani Kupujúci pri zmene ceny tohto tovaru v dobe od jeho predaja do výmeny právo na zaplatenie rozdielu v cene.
4. V prípade ak dôjde k výmene tovaru Kupujúceho, momentom prevzatia nového tovaru začína plynúť nová záručná doba.
5. Ak Predávajúci ponúka z dôvodu oslabenej kvality určitý tovar za zníženú cenu, Kupujúci nie je po rozhodnutí zadovážiť si takýto tovar oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená.
6. Kupujúci má právo rozhodnúť sa pre odôvodnenú reklamáciu tovaru, výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. Po uplatnení jedného z týchto práv však už Kupujúci nie je oprávnený túto voľbu ďalej sám jednostranne meniť.
7. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady zanikajú, ak sa v priebehu záručnej doby neuplatnia vyššie uvedeným spôsobom.

5. SPôSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
2. Prijatie reklamácie je Predávajúci povinný Kupujúcemu potvrdiť. Potvrdenie o prijatí reklamácie je Kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, uvedenú Kupujúcim na účely komunikácie v Reklamačnom formulári.
3. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená resp. v ktorom došlo k prevzatiu reklamovaného tovaru a sprievodných dokumentov, vykazujúcich náležitú korektnosť. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká Kupujúcemu nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.
4. O vybavení reklamácie je Predávajúci povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Potvrdenie je Kupujúcemu odoslané správou na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie, obsahujúcou vyrozumenie o vybavení reklamácie.

6. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1. Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom e-mailovej adresy: info@bepatched.sk. V záujme Predávajúceho je snaha o vyriešenie sporov s Kupujúcim prioritne mimosúdnou cestou.
2. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).
3. Zoznam subjektov ARS je dostupný na stránke: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
4. Akékoľvek práva a nároky môžu byť uplatňované aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporov. On-line riešenie sporov zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platforma riešenia sporov on-line (RSO) je dostupná na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Prostredníctvom tejto európskej platformy môžu byť rovnako uplatňované aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu.
5. ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné; iný subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 € s DPH.
6. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Daný reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na vzťahy, ktoré vznikli medzi Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Predávajúcim. Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom komunikačných prostriedkov ako sú najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, telefón alebo elektronická pošta, ak je ich predmetom predaj tovaru alebo poskytnutie služby Predávajúcim.

Spoločnosť BEPATCHED s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu svojho reklamačného poriadku. Účinnosť nadobúda pozmenený reklamačný poriadok dňom umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.bepatched.sk.

Tento Reklamačný poriadok spoločnosti BEPATCHED s.r.o. nadobúda účinnosť dňa 28.10.2017.