VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI BEPATCHED s.r.o. PRE INTERNETOVÝ OBCHOD www.bepatched.sk

Názov spoločnosti: BEPATCHED s.r.o.
Ulica a číslo: Weberova 11710/6
Mesto a PSČ: Prešov, 080 01
Štát: Slovenská republika
IČO: 51 176 947
E-mail: info@bepatched.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 4675/6, 08001 Prešov

OBSAH
1. Úvodné ustanovenie a vymedzenie pojmov
2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
3. Cenové podmienky
4. Prepravné a dodacie podmienky
5. Platobné podmienky
6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
7. Záručné a reklamačné podmienky
8. Ochrana osobných údajov
9. Záverečné ustanovenie

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE A VYMEDZENIE POJMOV

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva, povinnosti a vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to medzi spoločnosťou BEPATCHED s.r.o., IČO: 51 176 947, so sídlom Weberova 11710/6, 080 01, Prešov, Slovenská republika (ďalej aj „Predávajúci“), zapísanou v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vl. č. 35388/P, poštová adresa: Grešova 3, 08001 Prešov, prevádzkujúcou internetový obchod na stránke www.bepatched.sk, ako predávajúcim na jednej strane a medzi kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“) na strane druhej.
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem si objednať tovar v internetovom obchode www.bepatched.sk, a ktorá za týmto účelom riadne vyplnila a odoslala záväznú elektronickú objednávku spoločnosti BEPATCHED s.r.o..
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu www.bepatched.sk a celkovú cenu tohto tovaru, príp. doplnenú o výšku prepravných nákladov.
4. Tovarom sa rozumejú všetky cenou označené produkty z ponuky Predávajúceho na stránke www.bepatched.sk.
5. Uvedené VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu, prevádzkovaného na stránke www.bepatched.sk.
6. Uvedené VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.bepatched.sk, pričom povinnosťou Kupujúceho je oboznámenie sa s nimi pred vykonaním objednávky.

2. OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných formulárov.
2. Kupujúcim odoslaná a Predávajúcim prijatá objednávka tovaru je záväzná a je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný e-mailovou správou elektronickú objednávku Kupujúceho potvrdiť, a to bezodkladne po jej obdržaní Predávajúcim, najneskôr však spolu s dodaním tovaru. Povinnosťou Kupujúceho je skontrolovať či mu potvrdenie objednávky bolo v uvedenej lehote doručené. V prípade zistenia nezrovnalostí, týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tejto skutočnosti Predávajúceho upovedomiť prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu: info@bepatched.sk.
3. Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Kupujúceho i Predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho). Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné vzťahy, práva a povinnosti. Prílohou tohto potvrdenia je taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP, vrátane Reklamačného poriadku Predávajúceho. S VOP a Reklamačným poriadkom má Kupujúci možnosť oboznámiť sa pred samotným uskutočnením objednávky.
4. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa v plnej miere oboznámil s VOP internetového obchodu www.bepatched.sk, a že s nimi bezvýhradne súhlasí v znení, v akom boli uvedené v čase odoslania objednávky.
5. Kupujúci má právo na storno objednávky v časovom horizonte 12 hodín od potvrdenia objednávky Predávajúcim. Storno môže Kupujúci vykonať e-mailom na adresu: info@bepatched.sk. Pri tomto procese je nutné aby Kupujúci uviedol svoje meno, e-mail a číslo objednávky. Po potvrdení storna Predávajúcim je objednávka považovaná za zrušenú.
6. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu sprostredkuje tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu tým k tovaru nadobudnúť vlastnícke právo. Záväzkom Kupujúceho je prevzatie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny Predávajúcemu.
7. Zmeny v kúpnej zmluve uzatvorenej vyššie uvedeným spôsobom možno vykonávať len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.
8. Predávajúci archivuje uzatvorenú kúpnu zmluvu po dobu najmenej desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka, a zároveň ju počas tejto periódy nesprístupňuje tretím, nezainteresovaným stranám.
9. K zániku kúpnej zmluvy dochádza úplným vyrovnaním záväzkov oboch zmluvných strán, resp. okamihu jej zrušenia postupom, vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.

3. CENOVÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena tovaru internetového obchodu www.bepatched.sk je aktuálna, platná a zmluvná, uvedená bezprostredne pri zvolenom tovare v mene Euro. Kúpna cena predstavuje konečnú cenu, obsahujúcu všetky náležité dane a poplatky, s výnimkou nákladov na prepravu, poprípade dobierku. Predávajúci nie je platiteľom DPH.
2. Platnosť akciových cien je pri uvedení počtu kusov podmienená vypredaním zásob akciového tovaru alebo vopred vymedzeným časovým obdobím.
V prípade, že pri kalkulácii zľavy v objednávkovom systéme dôjde k chybe, Predávajúci si vyhradzuje právo výšku zľavy upraviť. Vykonanú zmenu výšky zľavy má Predávajúci povinnosť Kupujúcemu oznámiť ešte pred vybavením objednávky Kupujúceho.
3. Pred odoslaním záväznej objednávky dochádza k rekapitulácii objednávky spolu s výpočtom celkovej ceny za tovar, vrátane súvisiacich poplatkov, a Kupujúci je vyzvaný k jej odsúhlaseniu.
4. Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou potvrdenia objednávky je vznik záväzku Kupujúceho voči Predávajúcemu uhradiť v plnej výške cenu za objednaný tovar. Uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky, definovanej ako objednávka s povinnosťou platby.
5. Kupujúci obdrží plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena je uvedená v objednávke, a tiež v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu, resp. zvýšenie alebo zníženie cien ponúkaných tovarov, pričom nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na www.bepatched.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Zmena ceny tovaru, vykonaná Predávajúcim, nemá dodatočný vplyv na cenu už objednaného tovaru ak tak Predávajúci učiní v období od odoslania objednávky Kupujúcim až po doručenie objednaného tovaru Kupujúcemu, alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania, súvisiaceho s vrátením alebo výmenou tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade vzniku vyššie popísanej situácie nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky a aktuálnou cenou, resp. cenou po odoslaní objednávky.
7. V prípade, ak sa na www.bepatched.sk vyskytne z dôvodu systémovej či inej mimovoľnej chyby pri niektorom tovare viditeľne nesprávna cena, napr. „0 €“, ktorá sa výrazne líši od ceny obvyklej, Predávajúci nemá povinnosť potvrdiť Kupujúcemu objednávku obsahujúcu tento chybný údaj a dodať mu tovar za takto nesprávnu cenu, môže však Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za riadnu cenu. Kupujúci v tomto prípade nemá povinnosť s touto ponukou Predávajúceho súhlasiť.
8. Po zaplatení obojstranne akceptovanej výšky kúpnej ceny za tovar a jeho následnom prevzatí vniká Kupujúcemu vlastnícke právo k tovaru.

4. PREPRAVNÉ A DODACIE PODMIENKY

1. Pri spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru z objednávky Kupujúceho vopred na účet spoločnosti BEPATCHED s.r.o. začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na tento účet. Platí to v prípade splnenia podmienky, že Kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od korektného priradenia platby k objednávke Kupujúceho.
2. Objednaný tovar je podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností Predávajúceho, resp. jeho dodávateľa, expedovaný v čo najkratšej dobe, najčastejšie v nasledujúci deň od pripísania platby Kupujúceho. V prípade zákazkovej výroby sú expedičné a dodacie lehoty stanovené individuálne.
3. V prípade zistenia, že objednaný tovar je nedostupný napriek tomu, že dodávateľ poskytol o dostupnosti inú informáciu, povinnosťou Predávajúceho je o vzniknutej situácii Kupujúceho ihneď informovať, a ponúknuť mu možnosť rozdeliť, prípadne zrušiť objednávku. Ak bola v tomto štádiu objednávka už uhradená, Predávajúci vráti peniaze Kupujúcemu vo výške zodpovedajúce zrušenej časti objednávky.
4. Tovar je Kupujúcemu zasielaný až po pripísaní celej čiastky na účet (t.j. vrátane poštovného). Kupujúci je o zaslaní objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Predávajúci sa pri vybavovaní zásielok snaží postupovať vždy tak, aby doba doručenia nepresiahla Predávajúcim stanovené dodacie lehoty.
5. Dodacia doba tovaru predstavuje štandardne 3 dni od prijatia platby od Kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že charakter takto uvedených dodacích termínov je orientačný. Ak Predávajúci z určitých dôvodov nemôže dodať objednaný tovar v ním vopred stanovenej lehote, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke, a oznámiť mu nový predpokladaný termín dodania tovaru. Ak lehota na dodanie tovaru presiahne 30 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy, Predávajúci o tejto skutočnosti upovedomuje Kupujúceho prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke, a dohodnúť sa s ním na predĺžení dodacej lehoty.
6. Tovar je Kupujúcemu dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a to buď na adresu Kupujúceho alebo na vybranú pobočku Slovenskej pošty. Ak si Kupujúci tovar neprevezme, a ten sa následne vráti spoločnosti BEPATCHED s.r.o. späť, je spoločnosť BEPATCHED s.r.o. oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy i v prípade ak si Kupujúci dvakrát po sebe neprevezme tovar od prepravcu alebo ak si v rámci osobného odberu nevyzdvihne pripravený tovar v lehote 3 pracovných dní bez toho, aby sa s Predávajúcim dohodol na predĺžení tejto lehoty. Ak zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny, Predávajúci vráti kúpnu cenu na účet Kupujúceho v lehote 30 dní (ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak).
7. Spôsob a miesto dodania si môže Kupujúci vybrať v procese tvorby objednávky.
Kupujúci si môže zvoliť dodanie:
Slovenskou poštou – na poštu (zásielka je dodaná na zákazníkom zvolenú poštu)
Cena bežného tovaru: 3 €
Cena krehkého tovaru: 4,50 €
Slovenskou poštou – na adresu (zásielka je dodaná na zákazníkom zvolenú adresu)
Cena bežného tovaru: 3,50 €
Cena krehkého tovaru: 5 €
V prípade, že objednávka obsahuje okrem iného aj krehký tovar (kvetináč), na zásielku sa automaticky vzťahuje vyššie poštovné, teda 4,50 € (balík na poštu), resp. 5 € (balík na adresu).
8. Dodanie tovaru na územie iných členských štátov Európskej únie ako je Slovenská republika, príp. na územie nečlenských štátov, sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho vzájomného súhlasu zmluvných strán s cenou za poštovné a balné, a ďalšími sprievodnými dodacími podmienkami medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
9. Predávajúci si neúčtuje prepravné náklady, súvisiace s dodaním tovaru v hodnote nad 100 €, s výnimkou nižšie uvedených prípadov:
a) Kupujúci si napriek dohode s prepravcom neprevezme v dohodnutom čase a na mieste dodania svoju zásielku;
b) Kupujúci vráti časť tovaru, ktorá je predmetom pojednávanej objednávky a hodnota Kupujúcim ponechaného tovaru poklesne pod sumu 100 €.
10. Pri preberaní tovaru je povinnosťou Kupujúceho skontrolovať neporušenosť obalu, v ktorom sa tovar nachádza a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade zistenia závad je Kupujúci povinný na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených škodách, spôsobených počas prepravy, a zároveň je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Predávajúceho, za účelom čo najrýchlejšieho vyriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.
11. Kupujúci je bezodkladne po obdržaní tovaru povinný skontrolovať obsah zásielky, a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s tovarom, ktorý bol predmetom objednávky alebo nastalo akékoľvek poškodenie tovaru prepravou, nesprevádzané vonkajším poškodením obalu, resp. sú objavené iné nedostatky, je povinný kontaktovať o týchto zisteniach Predávajúceho.
12. Po prevzatí tovaru Kupujúcim, ktoré predchádzalo včasné a správne zaplatenie obojstranne akceptovanej výšky kúpnej ceny, vzniká Kupujúcemu vlastnícke právo k tovaru.
13. Zásielka s tovarom obsahuje vždy faktúru.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu možnosť platby vopred na účet spoločnosti BEPATCHED s.r.o.. Pri výbere tejto možnosti obdrží Kupujúci e-mail so všetkými potrebnými údajmi k platbe. Tovar, ktorý je predmetom objednávky, je následne pre Kupujúceho rezervovaný po dobu 3 dní od uskutočnenia záväznej objednávky s povinnosťou platby. Ak do tejto lehoty nedôjde k pripísaniu peňažných prostriedkov na účet spoločnosti BEPATCHED s.r.o., objednávka je zo strany Predávajúceho stornovaná a tovar vrátený do predaja.
2. Číslo účtu spoločnosti BEPATCHED s.r.o., na ktorý Kupujúci hradí finálnu sumu, uvedenú v potvrdzujúcom e-maile svojej elektronickej objednávky je: 2301334425/8330, Fio banka, IBAN: SK4283300000002301334425. Ako variabilný symbol zadá Kupujúci číslo svojej elektronickej objednávky.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku však Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (t.j. Kupujúceho), tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (t.j. Kupujúceho).
2. Právo Kupujúceho odstúpiť od zmluvy nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí Predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal, zaslaním tovaru na adresu Predávajúceho: Weberova 11710/6, 080 01, Prešov. Predávajúci si záväzok voči Kupujúcemu v podobe vrátenia peňažných prostriedkov bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho splní v lehote 30 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy.
Ak vyššie uvedené vrátenie tovaru Kupujúcim už nie je možné (napr. bol tovar medzičasom zničený alebo spotrebovaný), musí Kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, Predávajúci má nárok uplatniť na Kupujúcom právo na náhradu škody, a započítať svoj nárok do vrátenej kúpnej ceny. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať, a následne Kupujúcemu vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať vrátené zásielky, zaslané formou dobierky. Kupujúci je povinný pri vrátení tovaru zvoliť vhodný obal, ktorý obsah zásielky adekvátne ochráni, pretože Predávajúci neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.
5. Pre účely odstúpenia od zmluvy je potrebné aby Kupujúci správne a úplne vyplnil Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom uvedie svoje meno a priezvisko, adresu, tel. číslo, e-mail, číslo objednávky, názov tovaru, cenu tovaru v €, dátum prevzatia tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu e-mail, potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
6. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.
7. Oprávnenie na odstúpenie od zmluvy má rovnako ako Kupujúci aj spoločnosť BEPATCHED s.r.o.. Ide najmä o prípady keď:
a) Predávajúcemu nie je pripísaná úhrada za objednávku Kupujúceho do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky;
b) Kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho;
c) Kupujúci neprevezme objednaný tovar na mieste dohodnutého osobného odberu v lehote do 5 dní od doručenia oznámenia e-mailom o pripravenej objednávke;
d) napriek intenzívnej snahe Predávajúceho, nie je schopný dodať tovar, najmä z dôvodu vypredania alebo ukončenia výroby tovaru, a v možnostiach Predávajúceho nie je ho inak zaobstarať;
e) cena, za ktorú Predávajúci tovar nakupuje sa výrazným spôsobom zmenila.
8. Odstúpenie od zmluvy zo strany Predávajúceho nadobúda účinnosť dňom, keď je Kupujúcemu doručené vo forme e-mailu, ktorý je postačujúcou formou odstúpenia od zmluvy Predávajúcim. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Predávajúci Kupujúcemu v lehote 30 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho.

7. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné chyby. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena vyjednaná. Záručná lehota začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru Kupujúcim.
2. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, resp. nesprávneho zásahu, vedúceho k poškodeniu výrobku.
3. Záručným dokladom Kupujúceho je faktúra (t.j. doklad o kúpe tovaru), priložená ku každému tovaru, zakúpenému u Predávajúceho.
4. Podrobnosti o právach Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok. Obsahom Reklamačného poriadku je aj poučenie Kupujúceho o alternatívnom riešení sporov.
5. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou BEPATCHED s.r.o. a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Spoločnosť BEPATCHED s.r.o. spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
2. Osobné údaje Kupujúceho sú využívané v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, telefónne číslo a číslo účtu (viditeľné pri identifikácii platby), v prípade firiem rovnako IČO a IČO DPH, za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s Kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní aktuálnej ponuky či iných komerčných informácií Predávajúceho.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje Kupujúceho, a to spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu manipulácie s nimi, a po splnení účelu ich spracovania zabezpečí ich likvidáciu.
4. Predávajúci zásadne neposkytuje údaje Kupujúceho tretím stranám, s výnimkou sprostredkovateľa Predávajúceho, resp. prepravnej spoločnosti vybavujúcej konkrétnu objednávku Kupujúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky tovaru.
5. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: info@bepatched.sk.
6. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé, a že si je tiež vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť možnosť klasifikovať takéto konanie ako trestný čin.
7. Kupujúci je oboznámený s tým, že Predávajúci využíva tzv. „cookie“ tak , aby uľahčil poskytovanie služieb v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa, resp. Kupujúceho a zapamätať si určité informácie o reláciách počas jeho pripojenia.
8. V prípade podozrenia, že sú osobné údaje Kupujúceho spracovávané v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, má Kupujúci nárok podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 28.10.2017.
2. Spoločnosť BEPATCHED s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
3. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.bepatched.sk a a rušia predchádzajúce znenia VOP. Zmeny týchto VOP nemajú vplyv na zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi Kupujúcim a Predávajúcim pred ich zverejnením. Na tieto zmluvné vzťahy sa vzťahujú VOP v znení aktuálnom ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to samotná povaha takého ustanovenia v zmysle príslušných právnych predpisov nevylučuje. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
5. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.bepatched.sk, čo znamená, že ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

V Prešove dňa 28.10.2017 BEPATCHED s.r.o.
Copyright 2017 BEPATCHED s.r.o., všetky práva vyhradené.
Posledná aktualizácia dňa 25.5.2018